Yazım Kuralları

Dergimize gönderilecek makalelerde bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz örnek makale şablonu kullanılmalıdır. Makale metni hazırlanırken kullanılacak sayfa yapısı, tablo, grafik şekil vb. ile ilgili bilgiler örnek makale şablonunda da yer almaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir.

 1. Makalelerde Microsoft Word kullanılmalıdır. Sayfa yapısı özellikleri: Cambria, Sayfa kenar boşlukları her yerden 3 cm, 11 punto, iki yana yaslı, satır aralığı 1,15, paragraflarda 1 cm girinti, paragraflardan önce “6 nk” aralık.
 2. Makaleyi yazarken üçüncü tekil şahıs ifadeler kullanılmalıdır.
 3. Giriş ve sonuç bölümleri de dahil  olmak üzere başlıklar numaralandırılmalı, bold ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 4. Metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Metin içi atıf kurallarına ilişkin detaylı bilgi, belgenin sonunda yer almaktadır.
 5. Makalede Türkçe ve İngilizce öz olmalıdır. Özde amaç, kapsam, yöntem ve sonuçlara ilişkin bilgiler verilmelidir. En az 100, en fazla 150 kelimden oluşmalı ve tek satır aralığında 10 punto ile yazılmalıdır.
 6. Denklemler resim formatında olmamalı ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Denklemlerin numaraları parantez içinde ve sağa dayalı olacak şekilde yazılmalıdır.
 7. Tabloların örnek makale şablonunda gösterildiği biçimde, 10 punto ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablonun başlığı ve varsa kaynağı da tablonun içine yerleştirilecek şekilde yazılmalıdır. Şekil ve grafiklerin isimleri, alta ve ortalanarak yazılmalıdır.
 8. Makalede en az üç adet JEL kodu ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelime olmalıdır.
 9. Yazar bilgilerinde mutlaka ORCID numarası yer almalıdır. Ayrıca yazarların unvan, kurum, e-mail ve bilgileri yazılmalıdır.
 10. Kaynakça yazımında, 10 punto, tek satır aralığı, paragraflar arası “6nk” aralık bırakılmalıdır. Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan bir kaynağa kaynakçada yer verilmemelidir. Kaynak türüne göre, kaynakçanın nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.
 11. Telif Hakkı Devir Formu ve etik kurul izni gerekiyorsa Etik Kurul İzin belgesi, etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda ise etik kurul iznine gerek olmadığına dair beyan formu da makale dosyası ile birlikte gönderilmelidir.
 12. TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca 2020 yılında alınan karar gereğince;
 • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 • Etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. 
 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. 
 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca; olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,  kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

METİN İÇİ ATIF KURALLARI

Metin içinde yapılacak atıflarda,

Bir, iki veya üç yazarlı çalışmalarda: (Yılmaz, İnan ve Kurtiz, 2008: 16)

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda : (Eren vd. 2003: 117)

Yazar(lar)a ait aynı yıla ait çalışmalar:  (Aslan, 2007a: 58 ) (Aslan, 2007b: 168)

Kısaltmalar: Atıf yaparken (BDDK, 2017: 26).   Metin içerisinde ilk kullanımda örneğin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şeklinde parantez içinde verilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma kullanılır.

 

KAYNAKÇA KURALLARI

 

Makale:

Fama, E. F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy, 88(2): 288-307.

 

Kitap:

Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: Origins of power, poverty and prosperity. London: Profile.

 

Kitap Bölümü:

Paradi, J. C., Yang, Z. and Zhu, H. (2011). Assessing bank and bank branch performance. In W. W. Cooper, L. M. Seiford and J. Zhu (Eds.), Handbook on data envelopment analysis (pp. 315-361). Boston: Springer.

 

Çeviri Kitap:

Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (Çev., C. Soydemir) İstanbul: Metis.

Bildiriler (Kitap Formatında Yayımlandıysa):

Koy, A. (2014, Ekim). Kredi temerrüt swapları eurotahvil piyasasına öncülük etmekte midir?. H. Aygören, H. Özkaya ve U. Uyar (Eds.), 18. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 595-603). 18. Finans Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Denizli: Gültürk Ofset

Bildiriler (Kitap Formatında Yayımlanmadıysa):

Bland, A. (2017, November). The implementation of a junior Samoan language programme in a South Island, New Zealand secondary school context. Paper presented at the Australian Association for Research in Education (AARE) Conference. Canberra, Australia. Retrieved from https://bit.ly/37DvrHR

 

Working Paper:

Bolton, P., Chen, H. and Wang, N. (2011). Market timing, investment, and risk management (NBER Working Paper No. 16808). Retrieved from https://www.nber.org/papers/w16808.pdf

Yayımlanmamış Tez:

Mitra-Kahn, B. H. (2011). Redefining the economy: How the ‘economy’ was invented 1620. (Unpublished doctoral thesis). City University London, United Kingdom.

 

Note:

Basel Committee on Banking Supervision (2017). High-Level Summary of Basel III Reforms (BIS note). Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

Basın Bülteni (Press release):

Basel Committee on Banking Supervision (2010). Group of Governors and Heads of Supervision Announces Higher Global Minumum Capital Standarts (BIS Press release). Retrieved from: https://www.bis.org/press/p100912.pdf

Raporlar:

Özçam, M. (1998). Türk sermaye piyasalarında iş ahlakı (business ethics) kurallarının geliştirilmesine yönelik ön değerlendirmeler (SPK Araştırma Dairesi Araştırma Raporu No. 6/1-189/2). Erişim adresi: https://spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/953

Kanun

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu. 25.06.2004.

Tebliğ, Yönetmelik

Sermaye Yeterliliği Tebliği (26.01.2021). BDDK. Erişim tarihi: 30.01.2021.

Resmi Gazete

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) (2006, 01 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı. 21215 Mükerrer). Erişim adresi: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Dokuzuncu_Kalkinma_Plani_2007-2013.pdf

 

Gazete:

Yeldan, E. (2018, 28 Mart). Robotlar, işgücünün değişen niteliği ve bilgi sermayesi. Erişim adresi: https://www.cumhuriyet.com.tr

 

Veri Seti:

Pew Hispanic Center. (2008). 2007 Hispanic Healthcare Survey [Dataset]. Retrieved from http://pewhispanic.org/datasets/